Keď Slovenská národná rada uzákonila ľudové súdnictvo, bral sa zvláštny zreteľ na tých zradcov a kolaborantov, ktorých význam je celonárodný a na tých, ktorých zločiny majú celonárodný charakter. Všetkých zločincov tohto druhu bude súdiť zvláštny ľudový tribunál: Národný súd, so sídlom v Bratislave. Národný súd má rozhodovať najmä o trestných činoch bývalého prezidenta tzv. Slovenského štátu, bývalých ministrov, poslancov, členov HVHG, HVHM, šéfov propagandy, vyslancov, prednostov ÚŠB a o trestných činoch tých zločincov, ktorých „Predsedníctvo SNR prikáže do pôsobnosti Národného súdu pre celonárodný význam ich zločinov.“ Takým je napríklad prvý na ľavici obžalovaných pred Národným súdom, major Šmigovský.
Denník Pravda z 20. 9. 1945

Vážený pán primátor,

na Vaše požiadanie posielam nasledovné stanovisko pracovníkov Historického ústavu SAV, ktorí sa zaoberajú dejinami Slovenskej republiky v období druhej svetovej vojny k činnosti a aktivitám pplk. Jána Šmigovského, resp. k jeho pamätnej doske v Nitre.

Osobný, politický a vojenský profil Jána Šmigovského je už pomerne podrobne rekonštruovaný v doterajšej odbornej historickej literatúre. Ústrednou témou Šmigovského osobnosti je jeho postoj k vypuknutiu a priebehu SNP na jeseň 1944. Šmigovský sa k povstaniu, ako veliteľ nitrianskej posádky nepripojil, ale naopak, bojoval na strane proti povstaleckých vojenských síl, čím sa stal chtiac-nechtiac spojencom okupačnej nemeckej armády, ktorá koncom augusta 1944 začala obsadzovať slovenské územie.

Podľa nášho názoru osadenie jeho pamätnej tabule v Nitre nevychádza z historických faktov, ale z politických tendencií tých síl, ktoré sa snažia v rozpore s historickými faktami a celoeurópskym vývojom po druhej svetovej vojne rehabilitovať satelitný slovenský štát z rokov 1939-1945 jeho režim, resp. jeho politických, vojenských či iných reprezentantov. Zneužívajú pritom aj tragické osudy niektorých týchto reprezentantov ako to bolo aj v prípade J. Šmigovského.

Podľa nášho názoru osadenie tabule s príslušným textom je historicky nesprávne a politicky kontraproduktívne. 29. august je štátnym sviatkom súčasnej Slovenskej republiky, teda jeden z jej oficiálnych štátnych symbolov. Je preto paradoxné, že sa odhaľuje pamätná tabuľa človeku, ktorý sa postavil proti SNP. V tomto prípade Šmigovský nebránil žiadnu štátnu nezávislosť a suverenitu Slovenskej republiky, ale pomáhal okupačným silám, ktoré ju hrubo pošliapali a zanechali za sebou tisíce mŕtvych jej občanov. (Bolo by absurdné, ak by sa dnes

odhaľovali pamätné tabule tým vojakom či iným osobám, ktoré v auguste 1968 pomáhali vtedajším okupačným armádam.) Pod textom pamätnej tabule v Nitre sú podpísané tri organizácie medzi nimi aj Slovenský historický ústav Matice slovenskej. Táto inštitúcia má legitimné právo vyjadrovať sa aj k osobnosti J, Šmigovského, no chceme upozorniť, že žiadny z jej pracovníkov sa nikdy seriózne nezaoberal problematikou SNP najmä z vojenského hľadiska.

Na Slovensku sa už stalo tradíciou stavania a búrania pamätníkov, odhaľovania a strhávania pamätných tabúl. Táto tradícia nás veľmi nectí. Takisto nás však nectí ani relativizovanie, legendarizovanie či démonizovanie významných udalostí, resp. osobností z našich moderných dejín. K takému niečomu došlo aj pri odhalení pamätnej tabule J. Šmigovskému v Nitre. Ak si chce niekto túto osobu uctiť, mal by to robiť viac súkromne a nie na verejnosti a v mene mesta. Podľa nášho názoru pamätná tabuľa J. Šmigovského nepatrí na frekventované verejné miesto, ale do depozitára nejakého múzea alebo archívu. Je totiž viac dokumentom doby, v ktorej bola osadená (september 1998), než o udalostiach z roku 1944.

K uvedeným problémom, hlavne aktivitám pplk. J. Šmigovského ako vojaka by mohli poskytnúť zasvätené informácie pracovníci Vojenského historického ústavu (Krajná 27. 821 04 Bratislava II, tel.: 02/48207703).

 

S pozdravom

 

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc.
riaditeľ

Originál: